اپراتور لابل

اپراتور لابل ایتالیا یکی از اپراتورهای تردد نامحدود و با کیفیت که توانسته با عملکرد پرقدرت و بیصدا به یکی از اپراتورهای پرفروش درب اتوماتیک تبدیل شود.